Ik wil meer weten over beleidsstukken

Gemeente Molenlanden werkt samen met gemeente Gorinchem aan de Regionale Energiestrategie (RES)

Regionale energiestrategie (RES)

  • In 2030 wordt 20% energie bespaard.
  • In 2030 komt 35% van het energiegebruik via natuurlijke bronnen zoals zon, wind, water en bodem.
  • In 2050 is de regio energieneutraal.

Belangrijk uitgangspunt is dat we zorgvuldig omgaan met de waarden en het landschappelijke karakter van de Alblasserwaard, zoals de natuur en cultuurhistorie.
Regionale Energiestrategie Alblasserwaard 1.0: Regionale Energie Strategie (RES) | Gemeente Molenlanden

Transitievisie Warmte

Aardgasvrij leven is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. De Nederlandse regering heeft daarom in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen en CO₂- neutraal is. Om dit te bereiken is afgesproken dat gemeenten hierbij de regie hebben. Hoe de gemeente Molenlanden dit heeft aangepakt is uitgewerkt in de Transitievisie Warmte 1.0.

Transitievisie Warmte: Transitievisie Warmte (TVW) | Gemeente Molenlanden

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat

Om uitvoering te geven aan de verschillende opgaven binnen de Energietransitie (energiebesparing, regionale energiestrategie en warmtetransitie), Klimaatadaptatie en Circulariteit is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma geeft aan welke ambities en doelen worden nagestreefd door de gemeente en op welke activiteiten de gemeente inzet om deze doelen te behalen. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast monitort de gemeente jaarlijks welke bijdragen de gemeentelijke acties hebben op het behalen van de CO2-reductie doelstelling.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat Molenlanden 2023-2026

Verkenning klimaatbeleid gemeente Molenlanden

Aanbevelingen CE Delft rapport CO2 emissie Molenlanden

Monitoringsrapportage uitvoeringsprogramma Klimaat-Duurzaamheid - Molenlanden