Kleinschalige windturbines

Algemeen

Met het beleidskader voor kleinschalige windturbines in de gemeente Molenlanden wordt ruimte geboden aan elektriciteitsopwekking door wind voor eigen gebruik.

Voorwaarden

Onder welke voorwaarden en volgens welke regels kleinschalige windturbines geplaatst mogen worden is omschreven in het beleidskader dat de gemeenteraad op 18 april 2023 heeft vastgesteld. Hierin wordt meer duidelijkheid gegeven over:

 • waar plaatsing van kleinschalige windturbines is toegestaan;
 • welke eisen gesteld worden aan de windturbine(s) en de locatie(s);
 • wat een initiatiefnemer moet (laten) onderzoeken voordat hij zijn aanvraag kan doen. 

Het doel is om op termijn – na invoering van de Omgevingswet – de beleidsregels over de kleinschalige windturbines op te nemen in het gemeentelijk Omgevingsplan. Tot die tijd worden de aanvragen voor een omgevingsvergunning beoordeeld op basis van deze beleidsregels.

Klik hier voor het volledig Beleidskader kleinschalige windturbines

Wie kunnen het initiatief nemen?

Wie kunnen initiatiefnemers zijn?

 • Lokale (agrarische) bedrijven
 • Ondernemers op bedrijventerreinen
 • Lokale energiecoöperaties
 • Grondeigenaren

Waar is het toegestaan?

Kleinschalige windturbines mogen met inachtneming van de daarvoor geldende regels geplaatst worden bij:

 1. agrarische en niet-agrarische bedrijven buiten bestaand stads- en dorpsgebied
 2. op bedrijventerreinen binnen bestaand stads- en dorpsgebied
 3. op locaties met een maatschappelijke of sportbestemming binnen en buiten de bebouwde kom, mits de ashoogte maximaal 25 meter bedraagt.

Plaatsing van kleinschalige windturbines bij woningen en in woongebieden is niet toegestaan.

De begrenzing van het ‘bestaand stads- en dorpsgebied' is opgenomen op een kaart.

Wil je ook een kleinschalige windturbine plaatsen?

Voor het plaatsen van een kleinschalige windturbine moet je altijd een vergunning aanvragen. Zodra je de vergunning krijgt, regel je zelf de aanschaf en installatie.

Ben je een rechtspersoon? Dan kun je eventueel ISDE 'Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing' aanvragen. Deze subsidieregeling loopt nog tot en met 31 december 2023.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers/kleinschalige-windturbine

Handleiding bij aanvraag omgevingsvergunning

Hieronder vind je een overzicht van de aan te leveren stukken voor een omgevingsvergunning

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning: Omgevingsvergunning aanvragen | Gemeente Molenlanden  

Website van het Omgevingsloket waar u de omgevingsvergunning kunt aanvragen:  Omgevingsloket online - Startpagina

Klik hieronder voor uitgebreide omschrijving voor:

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Nee. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen. Alleen agrarische en niet-agrarische bedrijven mogen een windmolen plaatsen. Naast dat het bedrijf een KVK-nummer nodig heeft, moet de locatie voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • een agrarische bestemming met bouwvlak (gebied waar je mag bouwen) in het buitengebied
 • een bedrijfsbestemming in het buitengebied
 • een bedrijfsbestemming op een bedrijventerrein

Nee, kleine windturbines kunnen alleen geplaatst worden op gronden met een agrarische bestemming met bouwvlak (gebied waar je mag bouwen) in het buitengebied, een bedrijfsbestemming in het buitengebied of een bedrijfsbestemming op een bedrijventerrein

Nee. In het beleidskader staat dat de windmolen geplaatst moet worden:

 • binnen het bouwvlak (gebied waar je mag bouwen)
 • en zo dicht mogelijk bij bestaande gebouwen

Dus niet midden in een weiland.

Natuurlijk moet de windmolen wel voldoende energie opwekken. De windmolen mag daarom niet direct achter hoge bomen en gebouwen komen te staan. We beoordelen per aanvraag wat de best mogelijke locatie is. 
 

De door windmolens opgewekte energie is vooral bedoeld voor de eigenaar van de windmolen. Een eventueel teveel aan energie gaat terug naar het elektriciteitsnet.

We willen voorkomen dat (beschermde) vogels en diersoorten gevaar ondervinden van windmolens.

Daarom vindt er (in het kader van de Wet natuurbescherming) altijd een flora en fauna-onderzoek plaats. Dat onderzoek is een belangrijke voorwaarde voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een kleine windmolens.

Bij windmolens met een rotordiameter van twee of meer, is een melding Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht. In dat geval, is ook een geluidsonderzoek verplicht. Dit is meestal het geval voor windmolens met een ashoogte van 20 meter.